Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia ja ryhmäanalyysi

Mihin ryhmä auttaa ?

Ryhmäpsykoterapia auttaa erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten masennukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, ahdistukseen, jännitykseen, uupumukseen, sosiaaliseen arkuuteen tai muihin elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin liittyviin kehityksellisiin vaikeuksiin. 

Ryhmäpsykoterapia pyrkii, kuten myös yksilöpsykoterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen vapauttamalla hänen luovat voimansa, työskentelemällä hänen vanhojen, kehityksen aikana syntyneiden fiksaatioidensa kanssa siten, että ristiriidat tulevat paljastetuiksi ja läpityöskennellyiksi. Ryhmäpsykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi.

Ryhmä on kokemuksellinen tila, missä yhteyksien muodostamisen esteet tulevat jatkuvastyi käsittelyyn. Vastavuoroisuus, antaminen ja vastaanottaminen vuorovaikutussuhteessa on läsnä kaikessa jakamisessa. Ryhmässä näitä suhteessaolon ongelmia voidaan yhdessä tutkia ja niiden korjaantuminen  tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla on jatkuvasti mukana ryhmän työssä. 

Itsensä ja toisten ymmärtäminen ja mielen sisäisen integraation lisääntyminen on ryhmäpsykoterapiassa tavoite, johon päästään yhteisen työskentelyn kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä.

Miten ryhmä toimii ?

Jokaisen ryhmäläisen osallistuminen ryhmässä on keskeistä omassa ja toisten ryhmäläisten kuntoutrumisessa. Ryhmässä on mahdollisuus oppia toisilta, ottaa vastaan palautetta ja saada tukea. Jokainen ryhmäläinen tuo mukanaan oman historiansa ja luonteensa, mikä vaikuttaa ryhmän toimintaan. 

Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Voimme alkaa ymmärtää, kuinka olemme ihmisinä toisaalta samanlaisia ja toisaalta erilaisia. Myös primääriperheen dynamiikkaa ja sisarussuhteiden vaikutusta omaan elämään voidaan tutkia ryhmässä.

Vuorovaikutus ryhmässä on käytettävissä oman itseymmärryksen lisäämiseksi ja henkisen kasvun edistymiseksi. Ymmärretyksi tuleminen helpottaa ja voi antaa sanat jollekin, mikä ei ole aikaisemmin tullut ymmärretyksi ja vastaanotetuksi. 

Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta lisäävät työ- ja toimintakykyä. Tutkimusten mukaan psykoanalyyttinen psykoterapiaryhmä on vaikuttava ja tehokas kuntoutusmuoto sekä lievissä että vaikeammissa psyykkisissä ongelmissa.

Luottamuksellisuus

Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia: sekä terapeuttia että ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmän keskusteluista ja tapahtumista.


Ryhmän kesto

Psykoterapiaryhmä kokoontuu kerran viikossa ja ryhmäistunto kestää 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmäprosessi jatkuu kunkin jäsenen kohdalla tarpeellisen ajan, mutta kuitenkin minimissään 2,5 vuotta. Psyykkiset muutokset ovat hitaita ja ryhmässä työskentely on monitasoinen prosessi, missä tärkeää on riittävä ajallinen sitoutuminen. Ota rohkeasti yhteyttä !

Löydät kunkin terapeutin yhteystiedot täältä klikkaamalla terapeutin kuvaa.