Salience Oy

 Psykoterapian ja työkyvyn asiantuntijat


Keitä olemme, mitä teemme


Psykoterapiapalvelut Salience Oy koostuu psykoterapeuteista, joilla on laaja-alainen ja kattava koulutus ja työkokemus mielenterveyden ja psykoterapian alalta. Yhteisömme on syntynyt tarpeesta selkiyttää ja käytännöllistää  psykoanalyyttista ajattelutapaa ja psykodynaamista psykoterapiaa. 

Psykoanalyyttinen ajattelu auttaa ymmärtämään ihmisen kehitystä ja mielen rakentumista kuvaten tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä.  Myös monet muut terapiaviitekehykset pohjimmiltaan nojaavat psykoanalyyttiseen tietoon, vaikka näkökulma ja terapiatoiminta voi olla merkittävästikin erilaista. Siten psykoanalyyttisen perspektiivin esiin nostaminen auttaa ymmärtämään psykoterapian kenttää laajemminkin. 

Psykoterapeuttiemme vastaanotot ovat eri puolilla; siellä, missä tarvetta on. 

Saliencelaiset ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet omaan ammatilliseen kehittymiseensä ja ihmisenä kasvuun kaikessa, sekä psykoterapiatyössä että muussa ammatillisessa toiminnassa. Kollegiaalinen yhteistyö inspiroi oppimaan ja luomaan uutta sekä  vahvistaa ammatti-identiteettiä. Yhdessä olemme enemmän kuin yksin.

Missiomme

Työskentelyssä aikuisten, lasten, ryhmien, perheiden ja työyhteisöjen kanssa ajattelumme pohjana on psykoanalyyttinen, psykodynaaminen ja systeeminen teoria ja käytäntöntöön soveltaminen. 

Pyrimme ymmärtämään tiedostamattomia ja tietoisia puolia henkilökohtaisesta kokemuksesta ja pidämme yksilön, hänen ihmissuhteensa ja sosiaalisen tilanteensa toimintamme keskiössä. 

Luovat ja ammattitaitoiset psykoterapeuttimme tuovat myös uusia ideoita ja kehittävät toimintaa, palveluja ja kuntoutusmalleja edelleen. Haluamme nostaa esiin psykoanalyyttiseltä kentältä parhaiten käytäntöön sovellettavaa teoreettista ymmärrystä, uutta ja vanhaa. 

Tavoitteemme

Tavoitteemme on, että yhä useammat ihmiset voisivat hyötyä ajattelutavasta ja toiminnasta, jota haluamme viljellä tarjoamalla korkeatasoisia psykoterapeuttisia ja työkykyä ylläpitäviä palveluja, työnohjausta, koulutusta ja työyhteisön kehittämistoimintaa. 

Lisäksi haluamme luoda yhteyttä psykoterapeuttien välille psykoanalyyttisen viitekehyksen sisällä, ja rakentaa yhteistyötä muiden mielenterveystyön ja psykoterapiakentän toimijoiden kanssa. Hyödynnämme jatkuvasti uusinta tutkimustietoa ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Meillä on innovatiivisuutta ja herkkyyttä muokata palveluvailikkoa tarvelähtöisesti ja tilannekohtaisesti. Kehitämme uusia hoitomuotoja ja arviointimenetelmiä toimintaympäristön muuttuessa. 

Arvomme

Välitämme ja olemme ammatillisesti päteviä. Pyrimme intohimoisesti parantamaan palvelumme laatua ja tukeudumme viimeisimpään tutkimustietoon. Arvostamme työntekijöitämme, pidämme koulutusta ja työnohjausta välttämättömänä ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Ajattelumme mukaan ihmisen oireella on aina mieli, juuristo, joka kertoo tarinaa eletystä ja koetusta elämästä. Tässä on mukana myös tiedostamattoman kautta siirtynyttä menneiden sukupolvien perintöä.  

Kasvu, kehitys ja muutos kohti psyykkistä eheyttä ja mielen vapautta avautuu meille kaikille, kun uskaltaudumme tutkimaan itseämme ja suhteessaolon ilmiöitä.  Tälle tutkivalle kasvun matkalle lähdemme kanssasi.


Salience sanana kuvastaa sitä, että jokin, joka on kauan ollut olemassa, hypähtää tietoisuuden piiriin nyt. 

Tulemalla tietoiseksi piilotajuisista vaikuttimistamme voimme syvemmin ymmärtää itseämme ja vaikuttaa pyrkimyksiimme, asettaa ja saavuttaa tavoitteitamme ja myös nauttia elämästämme.


"Salience comes from the Latin salire, meaning "to leap."
Something with salience leaps out at you
because it is unique or special in some way.
If it jumps out at you as remarkable or special,
it's characterized by a quality of salience."


Psykoanalyyttisestä ajattelusta

Psykoanalyysi on vuosikymmenten saatossa kehittynyt oppialana, teoriana ja hoitomenetelmänä, ja on hyödynnettävissä monipuolisesti ihmisyyden ja kaikenlaisten elämänilmiöiden tutkimisessa ja ymmärtämisessä. 

Ajattelumme mukaan ihmisen tunne-elämän ongelmat syntyvät vuorovaikutussuhteessa, ja suhteessaollen ne voivat myös korjaantua. Lapsuudessa koettu ja eletty kulkee mukanamme piilotajuisena kartastona, joka huomaamattamme vaikuttaa ihmissuhteisiimme, valintoihimme, reakointiimme ja käsitykseemme itsestämme, toisista ja koko olemassa olevasta maailmasta. 

Ihmisen toimintaa ja kokemusmaailmaa voidaan ymmärtää laajemmin, kun otamme huomioon myös tiedostamattomat tekijät. Piilotajuiset tekijät avautuvat toki unissa, mutta tiedostamattoman vaikutusta voimme havainnoida myös vuorovaikutustilanteissa ja ihmissuhteissa. 

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu kokonaisvaltaiselle teorialle ihmismielen kehityksestä ja mielenterveydellisten häiriöiden syntymekanismeista. Ajattelumme mukaan kaikki ihmisen kokemukset, ajatukset, muistot, havainnot, puhe, tavat ja toiminta sisältävät kaksitasoisuuden, tietoisen ja tiedostamattoman aspektin. Psykoterapia luo erityiset puitteet näiden tasojen esiintulolle ja huomioimiselle. 

Ihmiskäsitys

Psykoanalyysi on sen tutkimista, kuinka voimme tulla siksi, joka olemme. Psykoterapian pohjana on holistinen ja humanistinen ihmiskäsitys.

Holistisen näkemyksen mukaan ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja ruumis ovat toisistaan riippuvaisia. Elämän tapahtumissa, ajatuksissa ja tunteissa ihminen on aina kokonaisuutena läsnä ja myös alitajunta on mukana tässä kokemisessa.

Humanistinen ihmiskäsitys korostaa ihmisen ainutlaatuisuutta ja vastuullisuutta toimintansa ohjaajana. Tiedostavana ja empaattisena olentona ihmisenä pyrkimyksenä on itsensä kehittäminen ja aktiivinen kasvaminen.

Tiedostamaton

Ihmisellä ajatellaan olevan psyykkinen sisäinen todellisuus, joka on yhtä merkityksellinen kuin ulkoinenkin todellisuus. Tiedostamatonta todellisuutta voidaan ymmärtää symbolien ja unien avulla, ja se näyttäytyy myös taiteessa. 

Mielen toiminnasta suurin osa on tiedostamatonta, mutta silti jatkuvasti toimintaamme ja kokemukseemme vaikuttavaa dynamiikkaa. Kun voimme alkaa ymmärtämään mielen rakentumista, psykodynamiikkaa ja omaa toimintaa ohjaavia piilotajuisia voimia, voimme paremmin myös ymmärtää itseämme ja vaikuttaa toimintaamme. 

Psykoanalyyttinen teoria kuvaa persoonallisuutta ja linkittyy vahvasti käytännön psykoterapiatyöhön. Teoriat kuvaavat ihmisen mielen rakentumista ja toimintadynamiikkaa ja niiden avulla voimme ymmärtää myös tiedostamatonta mielen toimintaa. Tällöin voimme paremmin tavoittaa myös psyykkisen korjaantumisen tarvetta erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa.

Persoonallisuus

Perustana ihmisen voimalle ja heikkoudelle on yksilön persoonallisuus. Tavat, joilla sopeudumme elämän tapahtumiin, käsittelemme ahdistusta, surua ja itsetunnon uhkia ovat henkilökohtaisia. Persoonallisuutemme kautta voimme myös tulla ymmärretyiksi. 

Psykodynaaminen psykoterapia tähtää siihen, että potilaan persoonallinen identiteetti lujittuu ja mielen sisäinen joustavuus lisääntyy. Ajattelun monipuolistuessa löytyy myös uusia vaihtoehtoja. 

Tunnetyön tuloksena syntyy kyky säädellä impulsseja, sekä sietää stressiä ja vastoinkäymisiä. Kun on kyky ajatusten ja tunteiden ilmaisuun, voi myös luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita. Työ- ja toimintakyvyn palautuessa ihminen voi toimia myös yhteisössään rakentavalla tavalla.

Sanaton vuorovaikutus

Psykoterapiasuhteessa sanojen ohella merkittävää on ei-kielellinen vuorovaikutus. Tiedostamaton linkittää kehon ja mielen saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Keho kantaa sietämättömät tunteet, kuten vihan, häpeän ja tuhoavuuden. Myös näistä tunteista tietoiseksi tuleminen, sanoittaminen ja sisällyttäminen psykoterapiasuhteessa korjaa persoonallisuuden häiriöitä. 


Saliencen kytkökset

Psykoterapiapalvelut Salience Oy pyrkii tekemään laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa yli erilaisten yhteisöllisten ja ideologisten rajojen oman missionsa, tavoitteidensa ja arvojensa pohjalta. Nostamme koulutuksissamme ja julkisessa keskustelussa esiin teemoja psykoanalyyttisen ajattelun ytimestä, pyrkien samalla avaamaan mahdollisimman laajasti ihmisyyden koko kuvaa. Yritys toimii itsenäisesti ilman omistuksellisia tai ideologisia taustasidonnaisuuksia.